Santa Cruz Hightower Carbon R 29 2018

SANTA CRUZ HIGHTOWER CARBON R 29 2018

Dimensions

Hightower CR 29 Dimensions

Build Kit Specs

Santa Cruz Hightower C R specs